Sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật liên quan bất động sản