'Những gì thuộc về độc lập, chủ quyền dân tộc thì ta không bao giờ nhân nhượng'