Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Thêm 2 câu hỏi lịch sử sai đáp án?